До питання про видову характеристику правових колізій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

https://doi.org/10.32844/2618-1258.2019.5-1.2

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник публічного та приватного права. - 2019. - Вип. 5, т. 1. - С. 11-16

Анотація

У статті подається аналіз широкого спектру правових колізій, що існують у межах конкретної національної правової системи. Звертається увага на те, що правові колізії свідчать не тільки про недосконалість законодавства, а й указують на його розвиток. Зазначено, що юридична колізія і колізія в законодавстві – поняття різні, передусім за своїми обсягами. Юридична колізія охоплює собою всі протиріччя, що виникають у правовій системі суспільства, зокрема у правових концепціях, теоріях і поглядах, правосвідомості і правовій культурі, правоутворенні і реалізації норм права, правовій поведінці, законності і правопорядку, праворозумінні. Колізії в законодавстві є лише частиною юридичних колізій і обмежуються системою законодавства.
The article analyzes a wide range of legal conflicts that exist within a particular national legal system. Attention is drawn to the fact that legal conflicts indicate not only the imperfection of the legislation, but also indicate its development. Attention is drawn to the fact that legal conflict and conflict in legislation – the concepts are different and, above all, in their scope. Legal conflict covers all the contradictions that arise in the legal system of society, in particular in legal concepts, theories and views, legal awareness and legal culture, lawmaking and implementation of law, legal behavior, law and order, legal understanding. Conflicts in legislation are only part of legal conflicts and are limited to the legal system. Next, the types of conflicts in the legislation are analyzed. It is determined that in a broad sense, legal conflicts are contradictions between legal norms, regulations, legal views, the competence of public authorities (local governments), acts of law, legal systems. In a narrow sense, legal conflicts are considered as contradictions between legal norms or between legal acts. Legal conflicts indicate not only the imperfection of the legislation, but also indicate its development. It is emphasized that by the nature of the causes that give rise to conflicts, there are: legal conflicts that arise as a result of the development of social relations themselves (level of economic development, development of civil society institutions, the existence of democratic institutions); legal conflicts that are the result of subjective factors (the possibility of finding a social compromise, the struggle for political power, the level of legal culture of the population, the scientific validity of the legislation). It was found that conflicts are possible not only within this range of legal acts, but also between these acts and regulations. Obviously, legal conflicts should include conflicts between individual legal acts, between such acts and regulations. There is no reason not to refer to legal conflicts as contradictions between individual provisions of the same normative or individual act.
В статье представлен анализ широкого спектра правовых коллизий, существующих в рамках конкретной национальной правовой системы. Обращается внимание, что правовые коллизии свидетельствуют не только о несовершенстве законодательства, но и указывают на его развитие. Отмечено, что юридическая коллизия и коллизия в законодательстве – понятия разные, прежде всего, по своим объемам.

Опис

Ключові слова

правові колізії, legal conflicts, правовые коллизии, колізія у законодавстві, conflict of laws, коллизия в законодательстве, класифікація, classification, классификация

Бібліографічний опис

Безуса, Ю. О. До питання про видову характеристику правових колізій / Безуса Ю. О. // Науковий вісник публічного та приватного права. - 2019. - Вип. 5, т. 1. - С. 11-16. - DOI: https://doi.org/10.32844/2618-1258.2019.5-1.2.