Про необхідність кадрового забезпечення діяльності поліції по зв’язках із громадськістю за Законом України «Про Національну поліцію»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 54-56

Анотація

Подано вимоги Закону України «Про Національну поліцію» щодо необхідності здійснення поліцією зв’язків з громадськістю. Запропоновано напрями навчальної програми для підготовки фахівців у цьому напрямі.
The requirements of the Law of Ukraine "On the National Police" regarding the need for public relations police. The directions of the curriculum for training specialists in this direction are offered.
Подано требования Закона Украины «О Национальной полиции» по необходимости осуществления полицией связей с общественностью. Предложены направления учебной программы для подготовки специалистов в этом направлении.

Опис

Саппа, М. М. Про необхідність кадрового забезпечення діяльності поліції по зв’язках із громадськістю за Законом України «Про Національну поліцію» / М. М. Саппа // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 31 трав. 2019 р.)] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец.-фіз. підгот. ф-ту № 2. - Харків: ХНУВС, 2019. - С. 54-56.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National Police of Ukraine, Закон України «Про Національну поліцію», законодавче забезпечення, законодательное обеспечение, поліція, полиция, police, зв’язки з громадськістю, public relations, связи с общественностью, підготовка кадрів, подготовка кадров, training, курсанты, cadets, курсанти, знання і навички, знания и навыки, knowledge and skills, public relations, паблік рілейшнз, паблик рилейшнз

Бібліографічний опис