Професіоналізм поліцейського-кінолога крізь призму особливостей професійної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шляхи покращення професійного рівня працівників кінологічних служб : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 груд. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 114-117

Анотація

Визначено професіоналізм поліцейського-кінолога як систему знань, умінь та навичок, внутрішніх якостей, необхідних для виконання покладених на кінолога повноважень при безумовному дотриманні законності та підтриманні високої ефективності праці. Зазначено, що професійна діяльність поліцейського-кінолога характеризується низкою особливостей, які зумовлюють специфічні вимоги, які висуваються до особового складу кінологічних підрозділів.
The professionalism of a police dog handler is defined as a system of knowledge, abilities and skills, internal qualities necessary to fulfill the powers assigned to a dog handler with unconditional compliance with the law and maintaining high work efficiency. It is noted that the professional activity of a police dog handler is characterized by a number of features that cause specific requirements for the personnel of canine units.
Определен профессионализм полицейского-кинолога как систему знаний, умений и навыков, внутренних качеств, необходимых для выполнения возложенных на кинолога полномочий при безусловном соблюдении законности и поддержании высокой эффективности труда. Отмечено, что профессиональная деятельность полицейского-кинолога характеризуется рядом особенностей, предопределяющих специфические требования, предъявляемые к личному составу кинологических подразделений.

Опис

Найда, В. О. Професіоналізм поліцейського-кінолога крізь призму особливостей професійної діяльності / Віталій Олегович Найда, Микола Олександрович Котелюх // Шляхи покращення професійного рівня працівників кінологічних служб : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 груд. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – С. 114-117.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, поліцейський-кінолог, police dog handler, полицейский-кинолог, професіоналізм, professionalism, профессионализм, професійна діяльність, professional activity, профессиональная деятельность

Бібліографічний опис