Органи прокуратури як один із суб’єктів протидії корупції в Україні: питання сьогодення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 199-201

Анотація

Підкреслено, що органи прокуратури становлять собою державний орган, який у межах своїх повноважень здійснює заходи спрямовані щодо протидії корупції, що у свою чергу призводить до створення ефективної системи боротьби із цим надзвичайно небезпечним явищем.
It is emphasized that the prosecutor's office is a state body that, within its powers, carries out measures aimed at combating corruption, which in turn leads to the creation of an effective system of combating this extremely dangerous phenomenon.
Подчеркнуто, что органы прокуратуры представляют собой государственный орган, который в пределах своих полномочий осуществляет меры по противодействию коррупции, что в свою очередь приводит к созданию эффективной системы борьбы с этим чрезвычайно опасным явлением.

Опис

Завадський, С. А. Органи прокуратури як один із суб’єктів протидії корупції в Україні: питання сьогодення / Станіслав Андрійович Завадський // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 199-201.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, корупція, corruption, коррупция, протидія корупції, anti-corruption, противодействие коррупции, органи прокуратури, prosecutor's office, органы прокуратуры

Бібліографічний опис