Електронні цифрові докази в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наука в умовах воєнного стану: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Дніпро, 3 трав. 2023 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2023. – С. 17-19

Анотація

Наголошено, що в умовах збройної агресії в Україні надзвичайно актуальним є збір і документація воєнних злочинів, втім як і цивільних також. Розвиток науки і техніки, масове використання інформаційних технологій дозволяють збирати цифрові докази у вигляді, фото-, відео-, аудіо- файлів, електронні документи, дані з відкритих джерел, соціальних мереж. Відповідність стандартам цифрових доказів є дуже важливою, адже електронні дані набагато легше змінити чи підробити, ніж традиційні форми доказів, необхідно дотримуватись правил поводження з даними, які нададуть можливість забезпечити допустимість доказів.
It was emphasized that in the conditions of armed aggression in Ukraine, the collection and documentation of war crimes, as well as civilian ones, is extremely relevant. The development of science and technology, the mass use of information technologies allow collecting digital evidence in the form of photo, video, audio files, electronic documents, data from open sources, social networks. Compliance with digital evidence standards is very important, as electronic data is much easier to change or falsify than traditional forms of evidence, it is necessary to adhere to data handling rules that will enable the admissibility of evidence.
Отмечено, что в условиях вооруженной агрессии в Украине чрезвычайно актуален сбор и документация военных преступлений, впрочем как и гражданских также. Развитие науки и техники, массовое использование информационных технологий позволяют собирать цифровые доказательства в виде фото-, видео-, аудио-файлов, электронные документы, данные из открытых источников, социальных сетей. Соответствие стандартам цифровых доказательств очень важно, ведь электронные данные намного легче изменить или подделать, чем традиционные формы доказательств, необходимо соблюдать правила обращения с данными, которые позволят обеспечить допустимость доказательств.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, information technology, информационные технологии, електронні цифрові докази, electronic digital evidence, электронные цифровые доказательства, воєнний стан, martial law, военное положение

Бібліографічний опис

Виганяйло, С. М. Електронні цифрові докази в умовах воєнного стану / Виганяйло Світлана Миколаївна // Наука в умовах воєнного стану: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Дніпро, 3 трав. 2023 р.) / МВС України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро : ДДУВС, 2023. – С. 17-19.