Окремі процесуальні питання застосування судом примусових заходів медичного характеру у кримінальному судочинстві України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 138-144

Анотація

Доведена необхідність подальшої перспективи розробки наукових та прикладних досліджень, щодо застосування судом примусових заходів медичного характеру у кримінальному судочинстві України.
The necessity of further prospects of development of scientific and applied researches concerning application by court of coercive measures of medical character in criminal proceedings of Ukraine is proved.
Доказана необходимость дальнейшей перспективы разработки научных и прикладных исследований относительно применения судом принудительных мер медицинского характера в уголовном судопроизводстве Украины.

Опис

Туренко, Д. В. Окремі процесуальні питання застосування судом примусових заходів медичного характеру у кримінальному судочинстві України / Дар’я Вікторівна Туренко // Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.) / МВС України ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, Фак. № 1 (з підготовки слідчих), Каф. кримінал. процесу та організації досуд. слідства. - Харків, 2019. - С. 138-144.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, застосування примусових заходів медичного характеру, кримінальне провадження, примусові заходів медичного характеру, применение принудительных мер медицинского характера, уголовное производство, application of coercive measures of a medical nature, criminal proceedings

Бібліографічний опис