Вплив мікрокліматичних умов на рівень комфортності роботи пілотів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 362-367

Анотація

Зазначено, що ідентифікація небезпеки дискомфортності середовища перебування пілотів – це свого роду процес встановлення причинно-наслідкових зв’язків між впливом мікрокліматичних параметрів і змінами в стані здоров’я людини. Необхідно вміти регулювати мікроклімат у кабінах пілотів, знати стан особливості теплообміну організму у випадку психоемоційного та розумового напруження, а від так – стан вентиляції, оскільки недотримання гігієнічних вимог до повітряного режиму погіршує сприйняття інформації, впливає на стан здоров’я з часом.
It is noted that the identification of the danger of the discomfort of the pilot's environment is a kind of process of establishing cause-and-effect relationships between the influence of microclimatic parameters and changes in the state of human health. It is necessary to be able to regulate the microclimate in the cockpits, to know the state of the heat exchange of the body in case of psycho-emotional and mental stress, and from yes - the state of ventilation, since non-compliance with hygienic requirements for the air regime worsens the perception of information, affects the state of health over time.
Отмечено, что идентификация опасности дискомфортности среды обитания пилотов – своего рода процесс установления причинно-следственных связей между влиянием микроклиматических параметров и изменениями в состоянии здоровья человека. Необходимо уметь регулировать микроклимат в кабинах пилотов, знать состояние особенностей теплообмена организма в случае психоэмоционального и умственного напряжения, а также состояние вентиляции, поскольку несоблюдение гигиенических требований к воздушному режиму ухудшает восприятие информации, влияет на состояние здоровья со временем.

Опис

Козловська, Т. Ф. Вплив мікрокліматичних умов на рівень комфортності роботи пілотів / Тетяна Федорівна Козловська, Валентина Миколаївна Сиволожська, Олена Вікторівна Давітая // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 362-367.-

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Україна. Ukraine. Украина, охорона праці, labor protection, охрана труда, мікрокліматичні умови, microclimatic conditions, микроклиматические условия, працездатність, efficiency, работоспособность, пілоти, pilots, пилоты

Бібліографічний опис