Щодо визначення криміналістичної класифікації корисливо-насильницьких кримінальних правопорушень, що вчиняються неповнолітніми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 396-400

Анотація

Запропоновані засоби удосконалення методики розслідування корисливо-насильницьких кримінальних правопорушень, що вчиняються неповнолітніми. Надано визначення криміналістичної класифікації наведених кримінальних правопорушень.
Suggested means of improving the methodology of investigating self-interested and violent criminal offenses committed by minors. The definition of the criminalistic classification of the given criminal offenses is given.
Предложены средства усовершенствования методики расследования корыстно-насильственных уголовных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Дано определение криминалистической классификации приведенных уголовных правонарушений.

Опис

Федосова, О. В. Щодо визначення криміналістичної класифікації корисливо-насильницьких кримінальних правопорушень, що вчиняються неповнолітніми / Олена Валеріївна Федосова // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 1. – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 396-400.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення, криміналістична класифікація, неповнолітні, selfish and violent criminal offenses, forensic classification, minors, корыстно-насильственные уголовные правонарушения, криминалистическая классификация, несовершеннолетние

Бібліографічний опис