Параметри національної стратегії захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Європейські перспективи. – 2019. – № 3. – С. 64-70

Анотація

Визначено основні параметри національної стратегії захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України. До загальних параметрів віднесено: місце стратегії в системі забезпечення безпеки суспільства; строк, на який вона укладається; процедуру її розробки і порядок затвердження, суб’єктів, що беруть участь в її розробці і затвердженні, до спеціальних – цілі стратегії, визначення актуальних загроз державному суверенітету і територіальній цілісності України, напрями реалізації стратегії, форми і методи її реалізації, встановлення вимог щодо звітності про хід її виконання.
The main parameters of the national strategy for the protection of state sovereignty and territorial integrity of Ukraine are determined. The general parameters include: the place of strategy in the system of public security; the term for which it is concluded; the procedure for its development and the procedure for approval of the entities involved in its development and approval, to special - the purpose of the strategy, identification of current threats to state sovereignty and territorial integrity of Ukraine, areas of strategy, forms and methods of its implementation, reporting requirements about the course of its implementation.
Определены основные параметры национальной стратегии защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. К общим параметрам отнесены: место стратегии в системе обеспечения безопасности общества; срок, на который она заключается; процедуру ее разработки и порядок утверждения, субъектов, участвующих в ее разработке и утверждении, к специальным - цели стратегии, определение актуальных угроз государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, направления реализации стратегии, формы и методы ее реализации, установление требований к отчетности о ходе ее выполнения.

Опис

Носач, А. В. Параметри національної стратегії захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України / Носач Андрій Володимирович // Європейські перспективи. – 2019. – № 3. – С. 64-70.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, протидія злочинності, противодействие преступности, crime prevention, територіальна цілісність, территориальная целостность, territorial integrity, державний суверенітет, государственный суверенитет, state sovereignty, захист, защита, protection, стратегічне планування, стратегическое планирование, strategic planning

Бібліографічний опис