Антитерористичне законодавство: поняття, система, шляхи вдосконалення : моногр.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків: Право, 2016. – 88 с.

Анотація

Монографія присвячена питанням протидії терористичним проявам правовими засобами. У виданні на підґрунті досягнень юридичної науки, аналізу чинного вітчизняного та зарубіжного законодавства і відповідних міжнародноправових документів встановлюються недоліки й суперечливості антитерористичного законодавства України та пропонуються науково обґрунтовані шляхи його вдосконалення. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів та практичних працівників.
The monograph is devoted to the issues of counteracting terrorist manifestations by legal means. The publication on the basis of the achievements of legal science, the analysis of current domestic and foreign legislation and relevant international documents establishes the shortcomings and contradictions of Ukraine's antiterrorist legislation and suggests scientifically sound ways to improve it. For students, graduate students, teachers of law schools and faculties and practitioners.
Монография посвящена вопросам противодействия террористическим проявлениям правовыми средствами. В издании на основании достижений юридической науки, анализа действующего отечественного и зарубежного законодательства и соответствующих международных документов устанавливаются недостатки и противоречия антитеррористического законодательства Украины и предлагаются научно обоснованные пути его совершенствования. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов и практических работников.

Опис

Ємельянов В. П. Антитерористичне законодавство: поняття, система, шляхи вдосконалення : моногр. / В. П. Ємельянов. – Харків : Право, 2016. – 88 с.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Монографії. Monographs. Монографии, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, терористичні злочини, тероризм, терроризм, террористические преступления, terrorism, склад злочину, состав преступления, corpus delicti, антитерористичне законодавство, антитеррористическое законодательство, суб'єкти боротьби з тероризмом, субъекты борьбы с терроризмом, боротьба з тероризмом, борьба с терроризмом, combating terrorism, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, Служба безпеки України, Служба безопасности Украины, Security Service of Ukraine

Бібліографічний опис