Адміністративна відповідальність за правопорушення пов’язані із корупцією : наук.-практ. посіб.

Abstract
У практичному посібнику проаналізовані положення чинного законодавства України, які регулюють питання адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень пов’язаних із корупцією та здійснений науково-практичний коментар глави 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення «Адміністративні правопорушення пов’язані із корупцією». Окрему увагу авторами приділено висвітленню питань застосування судовими органами законодавства про адміністративну відповідальність при розгляді справ про адміністративні правопорушення пов’язані із корупцією.
The practical guide analyzes the provisions of the current legislation of Ukraine, which regulates the issues of administrative responsibility for committing offenses related to corruption. The scientific and practical comment of Chapter 13-A of the Code of Administrative Offenses on "Administrative Offenses Related to Corruption" was made. Special attention was paid to the authors' coverage of the application of the legislation on administrative responsibility by the judicial bodies when considering cases of administrative violations related to corruption.
В практическом пособии проанализированы положения действующего законодательства Украины, регулирующего вопросы административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с коррупцией. Осуществлен научно-практический комментарий главы 13-А Кодекса Украины об административных правонарушениях «Административные правонарушения, связанные с коррупцией». Особое внимание авторами уделено освещению вопросов применения судебными органами законодательства об административной ответственности при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с коррупцией.
Description
Адміністративна відповідальність за правопорушення пов’язані із корупцією : наук.-практ. посіб. / Бугайчук К. Л., Безпалова О. І., Джафарова О. В. та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук.-дослід. лабораторія з проблем протидії злочинності, Каф. адмін. діяльності поліції. – Харків : Харк. нац. ун-т. внутр. справ, 2016. − 100 с.
Keywords
Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Україна. Ukraine. Украина, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, научно-практические пособия, науково-методичні рекомендації, науково-методичні рекомендації, адміністративна відповідальність, административная ответственность, administrative liability, корупція, коррупция, corruption, протидія корупції, корупційні правопорушення, противодействие коррупции, коррупционные правонарушения, counteraction to corruption, corruption offenses, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания
Citation