Показання свідків у цивільному судочинстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 295-298

Анотація

Зазначено, що показання свідка - це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи. Свідок визначається як особа, залучена до судового процесу по справі з метою повідомлення нею суду отриманих нею шляхом особистого сприйняття відомостей про обставини, які відносяться до справи. Підкреслено, що сутність показання свідка виражається загальними і спеціальними ознаками, які характеризують зміст та процесуальну форму даного засобу доказування.
It is noted that the testimony of a witness is a report about the circumstances known to him, which are important for the case. A witness is defined as a person involved in the judicial process of the case with the purpose of informing the court of the information received by him through personal perception about the circumstances related to the case. It is emphasized that the essence of the testimony of the witness is expressed by general and special features that characterize the content and procedural form of this means of proof.
Отмечено, что свидетельское показание - это сообщение об известных ему обстоятельствах, имеющих значение для дела. Свидетель определяется как лицо, вовлеченное в судебный процесс по делу с целью уведомления им суда полученных им путем личного восприятия сведений об обстоятельствах, относящихся к делу. Подчеркнуто, что сущность свидетельского показания выражается общими и специальными признаками, характеризующими содержание и процессуальную форму данного средства доказывания.

Опис

Чупрун, Є. В. Показання свідків у цивільному судочинстві / Євген Віктрович Чупрун // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 295-298.

Ключові слова

Цивільно-процесуальне право. Civil and Procedure Law. Гражданское процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, цивільне судочинство, civil justice, гражданское судопроизводство, свідок, witness, свидетель, показання свідка, witness testimony, показания свидетеля

Бібліографічний опис