Окремі питання права на одержання частини активів при ліквідації господарського товариства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 19–20 трав. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 317-320

Анотація

Наголошено, що право на одержання частини активів при ліквідації господарського товариства застосовується в корпоративних правовідносинах як право, якому не кореспондує обов’язок, що є виключенням із загальних правил. Фактично права на одержання частини активів при ліквідації господарського товариства учасник (акціонер) не має, ним він може скористатися лише після настання певних юридичних фактів.
It is emphasized that the right to receive part of the assets upon liquidation of a business partnership is used in corporate legal relations as a right that does not correspond to an obligation, which is an exception to the general rules. In fact, the participant (shareholder) does not have the right to receive part of the assets upon liquidation of the business partnership, he can use it only after the occurrence of certain legal facts.
Отмечено, что право на получение части активов при ликвидации хозяйственного общества применяется в корпоративных правоотношениях как право, не корреспондирующее обязанность, что является исключением из общих правил. Фактически права на получение части активов при ликвидации хозяйственного общества участник (акционер) не имеет, он может воспользоваться только после наступления определенных юридических фактов.

Опис

Козирєва, М. І. Окремі питання права на одержання частини активів при ліквідації господарського товариства / Марина Ігорівна Козирєва // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 19–20 трав. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; Харк. обл. осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 317-320.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Господарське право. Business Law. Хозяйственное право, Україна. Ukraine. Украина, господарські товариства, business associations, хозяйственное общество, ліквідація господарського товариства, liquidation of a business partnership, ликвидация хозяйственного общества, право на одержання частини майна, right to receive part of the property, право на получение части имущества

Бібліографічний опис