Особливості розслідування злочинів проти правосуддя

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.). – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 86-87
Abstract
Зазначено, що особливості розслідування злочинів проти правосуддя зумовлені їх криміналістичною характеристикою й проявляються у типових слідчих ситуаціях, тактиці окремих слідчих (розшукових) дій, взаємодії слідчого з оперативними підрозділами, використанні спеціальних знань, криміналістичній профілактиці.
It is noted that the peculiarities of the investigation of crimes against justice are determined by their forensic characteristics and are manifested in typical investigative situations, tactics of individual investigative (search) actions, interaction of the investigator with operative units, use of special knowledge, forensic prevention.
Отмечено, что особенности расследования преступлений против правосудия обусловлены их криминалистической характеристикой и проявляются в типичных следственных ситуациях, тактике отдельных следственных (розыскных) действий, взаимодействии следователя с оперативными подразделениями, использовании специальных знаний, криминалистической профилактике.
Description
Книженко, С. О. Особливості розслідування злочинів проти правосуддя / Світлана Олександрівна Книженко // Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – С. 86-87.
Keywords
Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, розслідування злочинів, crime investigation, расследование преступлений, злочини проти правосуддя, crimes against justice, преступления против правосудия, криміналістична методика, forensic methodology, криминалистическая методика
Citation