Адміністративно-правові засади здійснення превентивної діяльності поліцією: порівняння досвіду України та країн ЄС : дисертація

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків

Анотація

У дисертації міститься теоретичне узагальнення актуальної наукової проблеми, пов’язаної із визначенням адміністративно-правових засад здійснення превентивної діяльності поліцією через порівняння досвіду України та країн ЄС, а також шляхів їх удосконалення. В результаті проведеного дослідження сформульовано низку положень та висновків котрі спрямовані на досягнення поставленої мети.
The dissertation contains a theoretical generalization of the current scientific problem related to the definition of administrative and legal principles of preventive activities by the police through a comparison of the experience of Ukraine and the EU, as well as ways to improve them. As a result of the research, a number of provisions and conclusions have been formulated which are aimed at achieving the set goal.
В диссертации содержится теоретическое обобщение актуальной научной проблемы, связанной с определением административно-правовых основ осуществления превентивной деятельности полицией через сравнение опыта Украины и стран ЕС, а также путей их совершенствования. В результате проведенного исследования сформулирован ряд положений и выводов которые направлены на достижение поставленной цели.

Опис

Булатін, Д. О. Адміністративно-правові засади здійснення превентивної діяльності поліцією: порівняння досвіду України та країн ЄС : дис. ... д-ра філос.: 12.00.07, 081 / Дмитро Олексійович; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2020. - 247 с.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Дисертації. Theses. Диссертации, Україна. Ukraine. Украина, 12.00.07, 081 Право, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция, police, превентивна діяльність, превентивная деятельность, preventive activities, адміністративно-правове забезпечення, административно-правовое обеспечение, administrative and legal support, превенція, превенция, prevention, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, країни Європейського Союзу, страны Европейского Союза, countries of the European Union, порівняльній аналіз, сравнительный анализ, comparative analysis, координація, координация, coordination

Бібліографічний опис