Криміналістика: підручник : том 2

Abstract
У другому томі підручника, підготовленого за програмою навчальної дисципліни «Криміналістика», затвердженої для викладання в Харківському національному університеті внутрішніх справ, викладено питання криміналістичної методики, надано практичні рекомендації щодо розслідування злочинів. Підручник орієнтовано на підготовку фахівців для підрозділів досудового розслідування Національної поліції України, але він може бути корисним також і для інших осіб, які навчаються чи викладають у ВНЗ МВС України, практичних працівників органів правопорядку і використовуватись в інших юридичних ВНЗ.
The second volume of the textbook, prepared according to the program of the discipline "Forensics", approved for teaching at the Kharkov National University of Internal Affairs, outlines the issues of the forensic methodology, gives practical recommendations for the investigation of crimes. The textbook is focused on training specialists for pre-trial units of the National Police of Ukraine, but it can be useful for other persons studying or teaching at universities of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, practitioners of law enforcement agencies, as well as used in other law schools.
Во втором томе учебника, подготовленного по программе учебной дисциплины «Криминалистика», утвержденной для преподавания в Харьковском национальном университете внутренних дел, изложены вопросы криминалистической методики, даны практические рекомендации по расследованию преступлений. Учебник ориентирован на подготовку специалистов для подразделений досудебного следствия Национальной полиции Украины, но он может быть полезным и для других лиц, обучающихся или преподающих в вузах МВД Украины, практических работников органов правопорядка, а также использоваться в других юридических вузах.
Description
Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 2 / [А. Ф. Волобуєв, О. В. Одерій, Р. Л. Степанюк та ін.] ; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка, В. О. Малярової ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – 312 с. – ISBN 978-966-610-232-7 (Т. 2).
Keywords
Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, криміналістична методика, методика розслідування злочинів, планування розслідування злочинів, організація розслідування злочинів, криміналістична характеристика, вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть, слідчі (розшукові) дії, зґвалтування, крадіжки, грабежі, розбої, вимагання, злочини, пов’язані з пожежами, пожежі, розслідування пожеж, шахрайства, зловживання службовим становищем, привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживанням службовим становищем, екологічні злочини, злочини проти довкілля, злочини, пов’язані з порушенням правил безпеки руху та експлуатації транспорту, злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, наркотичні засоби, наркотики, хуліганство, комп’ютерні злочини, підроблення грошей та інших грошових інструментів, підроблення грошей, відкриття кримінального провадження, початковий етап розслідування, следственные (розыскные) действия, криминалистическая методика, методика расследования преступлений, планирование расследования преступлений, организация расследования преступлений, убийства, криминалистическая характеристика, тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть, изнасилования, кражи, грабежи, разбои, вымогательство, преступления, связанные с пожарами, пожары, расследование пожаров, мошенничества, злоупотребление служебным положением, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, экологические преступления, преступления против окружающей среды, преступления, связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, подделка денег и других денежных инструментов, подделки денег, открытие уголовного производства, начальный этап расследования, компьютерные преступления, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, хулиганство, наркотики, наркотические средства, forensic characteristics, investigative (search) actions, fraud, robberies, fire, malpractice, robbery, extortion, crime investigation technique, forensic methodology, crime planning, crime investigation organization, murder, theft, misappropriation of property, drugs, crimes related to drug trafficking, psychotropic substances, analogues and precursors, bullying, computer crimes, counterfeiting money and other monetary instruments, investigation
Citation
Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 2 / [А. Ф. Волобуєв, О. В. Одерій, Р. Л. Степанюк та ін.] ; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка, В. О. Малярової ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018