Деякі проблеми правової регламентації перевірки рівня фізичної підготовки кандидатів на посади поліцейських в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C.326-328

Анотація

Досліджуються норми національного законодавства, які встановлюють порядок перевірки рівня фізичної підготовки кандидатів на посади поліцейських та нормативи з фізичної підготовки. Надаються пропозиції з удосконалення відповідного законодавства.
In the article the rules of national law which may determine the level of physical training of candidates for position of a police officer and standards of physical training are researched. There‘re provided the proposals to improve the relevant legislation.
Исследуются нормы национального законодательства, устанавливающие порядок проверки уровня физической подготовки кандидатов на должности полицейских и нормативы по физической подготовке. Предоставляются предложения по усовершенствованию соответствующего законодательства.

Опис

Мельник, К. Ю. Деякі проблеми правової регламентації перевірки рівня фізичної підготовки кандидатів на посади поліцейських в Україні/ К. Ю. Мельник // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів [конф. (м. Харків, 21 квіт. 2017 р.)] / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підгот. ф-ту № 2. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 326-328.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, фізична підготовка, поліцейський, перевірка рівня фізичної підготовки, тестування, кандидат на службу, physical training, policeman, police officers, checking, testing, физическая подготовка, полицейский, проверка, тестирование, законодавче забезпечення, законодательное обеспечение, legislative regulation

Бібліографічний опис