Адміністративно-правові засади діяльності поліції Грузії, країн Балтії та України: порівняльний аналіз : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Константа, 2019. - 490 с.

Анотація

Монографію присвячено комплексному дослідженню актуальних теоретико-методологічних, нормативно-правових, організаційних і практичних питань адміністративно-правових засад діяльності поліції Грузії, країн Балтії та України. Визначено основні поняття та ознаки базових категорій, серед яких: поліція, поліцейська діяльність, адміністративно-правові засади, адміністративно-правовий статус та адміністративна правосуб’єктність. Встановлено та визначено європейські принципи діяльності поліції, їх співвідношення з вітчизняними принципами діяльності поліції, на основі їх аналізу запропоновано класифікацію принципів діяльності поліції. З’ясовано особливості реалізації форм і методів діяльності поліції у сучасних державах. Надається змістовна характеристика адміністративноправових засад превентивної та інтервенційної діяльності поліції Грузії та країн Балтії. Удосконалено зміст роз’яснювально-превентивної діяльності як складової соціального управління. Розглянуто актуальні питання зміни сутності інституту дільничного інспектора поліції на офіцера «першого контакту». На основі аналізу й узагальнення зарубіжного досвіду адміністративно-правових засад діяльності поліції Грузії та країн Балтії сформульовано положення, висновки, практичні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення адміністративноправових засад організації та діяльності поліції в Україні з урахуванням успішного міжнародного досвіду. Монографію призначено для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів, працівників правоохоронних органів, представників громадськості і широкого кола читачів, які цікавляться актуальними питаннями адміністративного права та правоохоронних органів.
The monograph is devoted to a comprehensive study of topical theoretical and methodological, regulatory, legal, organizational and practical issues of the administrative and legal foundations of the police in Georgia, the Baltic countries and Ukraine. The basic concepts and features of the basic categories have been determined, including: police, police activity, administrative and legal framework, administrative and legal status and administrative legal personality. The monograph is intended for researchers, teachers, doctoral students, graduate students, adjuncts, listeners, cadets and students, law enforcement officials, members of the public and a wide range of readers interested in topical issues of administrative law and law enforcement agencies.
Монография посвящена комплексному исследованию актуальных теоретико-методологических, нормативно-правовых, организационных и практических вопросов административно-правовых основ деятельности полиции Грузии, стран Балтии и Украины. Определены основные понятия и признаки базовых категорий, среди которых: полиция, полицейский деятельность, административно-правовые основы, административно-правовой статус и административная правосубъектность. Монография предназначена для научных работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, адъюнктов, слушателей, курсантов и студентов, работников правоохранительных органов, представителей общественности и широкого круга читателей, интересующихся актуальными вопросами административного права и правоохранительных органов.

Опис

Чумак В. В. Адміністративно-правові засади діяльності поліції Грузії, країн Балтії та України: порівняльний аналіз : монографія / В. В. Чумак. - Харків: Константа, 2019. - 490 с. - ISBN 978-966-342-418-7.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Монографії. Monographs. Монографии, поліція, полиция, police, Україна. Ukraine. Украина, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, Грузія, Грузия, Georgia, police activity, поліцейська діяльність, полицейская деятельность, країни Балтії, Литва, Латвия, Эстония, Літва, Латвія, Естонія, Латвійська Республіка, адміністративно-правові засади, административно-правовые основы, administrative and legal principles, поліцейська система, полицейская система, police system, реформування

Бібліографічний опис

Чумак В. В. Адміністративно-правові засади діяльності поліції Грузії, країн Балтії та України: порівняльний аналіз : монографія. Харків : Константа, 2019. 490 с.