Концептуальні підходи до визначення поняття професійне самовизначення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C.247-249

Анотація

Проаналізовані основні концептуальні положення до визначення професійне самовизначення. Показано, що професійне самовизначення здійснюється протягом усього професійного життя: особистість переосмислює своє професійне буття і самостверджується в професії.
The main conceptual provisions to the definition of professional identity are analyzed. It is shown that professional identity is carried out during the whole professional life: a person is reviewing its professional existence and asserts himself in the profession.
Проанализированы основные концептуальные положения к определению профессиональное самоопределение. Показано, что профессиональное самоопределение осуществляется в течение всей профессиональной жизни: личность переосмысливает свое профессиональное бытие и самоутверждается в профессии.

Опис

Бобро, Н. В. Концептуальні підходи до визначення поняття професійне самовизначення / Н. В. Бобро, В. А. Фурса // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів [конф. (м. Харків, 21 квіт. 2017 р.)] / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підгот. ф-ту № 2. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 247-249.

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, професійне самовизначення, професія, професійна ідентифікація, самореалізації особистості, professional identity, professional, professional identity, self-realization, профессиональное самоопределение, профессия, профессиональная идентификация, самореализации личности

Бібліографічний опис