Досвід функціонування системи оцінки діяльності поліції Великобританії та перспективи його використання в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. – Вип. 3. – С. 186-189

Анотація

У статті досліджується досвід оцінки діяльності поліцейських підрозділів у Великобританії та можливість його застосування в Україні. Особлива увага звертається на діяльність Інспекції у справах поліції у сфері оцінювання діяльності поліцейських підрозділів. Досліджені особливості системи оцінки діяльності поліції у різних частинах держави. За результатами дослідження запропоновано шляхи застосування досвіду Великобританії в Україні (формування спеціалізованих органів оцінки діяльності поліції, використання тематичного підходу при оцінці, застосування планів поліцейської діяльності тощо).
The article deals with experience of assessment of policing in United Kingdom together with possibilities to adapt it in Ukraine. Particular attention is paid to activities of Inspectorate of Constabulary in sphere of police forces assessment. Features of policing assessment in different parts of UK are examined. Based on study, ways to implement British experience in Ukraine were proposed (establishment of a specialized authority for policing assessment, thematic approach to assessment, use of policing plans etc.).
В статье исследуется опыт оценки деятельности полицейских подразделений в Великобритании и возможность его применения в Украине. Особое внимание уделяется деятельности Инспекции по делам полиции в сфере оценивания деятельности полицейских подразделений. Исследованы особенности системы оценки деятельности полиции в разных частях государства. По результатам исследования предложены пути применения опыта Великобритании в Украине (формирование специализированных органов оценки деятельности полиции, использование тематического подхода при оценке, применение планов полицейской деятельности и т. д.).

Опис

Святокум І. О. Досвід функціонування системи оцінки діяльності поліції Великобританії та перспективи його використання в Україні / Святокум І. О. // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. – Вип. 3. – С. 186-189.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, поліція, полиция, police, Великобританія, Великобритания, United Kingdom, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, оцінка діяльності, оценка деятельности, Інспекція у справах поліції, оцінювання поліцейської діяльності, план поліцейської діяльності, органи місцевого самоврядування, Inspectorate of Constabulary, policing assessment, policing plan, municipal authorities, Инспекция по делам полиции, оценка полицейской деятельности, план полицейской деятельности, органы местного самоуправления

Бібліографічний опис