Слідчий огляд та експертне дослідження вогнепальної зброї та слідів її дії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. –  С. 159-162

Анотація

Стверджено, що для працівників правоохоронних органів України в умовах сьогодення огляд вогнепальної зброї і слідів її дії є надзвичайно важливою слідчою (розшуковою) дією, яка має певні особливості її проведення. Знання цих особливостей сприяє підвищенню ефективності розслідуванню кримінальних правопорушень, що вчинюються із застосуванням вогнепальної зброї.
It is asserted that for law enforcement officers of Ukraine in today's conditions, the examination of firearms and traces of their action is an extremely important investigative (detective) an action that has certain peculiarities of its implementation. Knowledge of these features contributes to increasing the effectiveness of the investigation of criminal offenses committed with the use of firearms.
Утверждено, что для работников правоохранительных органов Украины в условиях настоящего времени осмотр огнестрельного оружия и следов его действия является чрезвычайно важным следственным (розыскным) действием, обладающим определенными особенностями его проведения. Знание этих особенностей способствует повышению эффективности расследования уголовных правонарушений, совершаемых с применением огнестрельного оружия.

Опис

Ключові слова

вогнепальна зброя, firearm, огнестрельное оружие, слідчий огляд, investigative review, следственный осмотр, судово-балістична експертиза, forensic ballistics examination, судебно-баллистическая экспертиза, слідчі (розшукові)дії, investigative (research) actions, следственные (розыскные) действия

Бібліографічний опис

Головко, О. С. Слідчий огляд та експертне дослідження вогнепальної зброї та слідів її дії / Олександра Сергіївна Головко // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. –  С. 159-162.