Науково-практичні аспекти зменшення травматизму працівників поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 32-33

Анотація

На підставі аналізу динаміки рівня та важкості травматизму за 2020 рік серед працівників Національної поліції України, зростає необхідність наукової розробки аспектів зменшення рівня травматизму у правоохоронній сфері та впровадження цих аспектів у практичну діяльність підрозділів.
Based on the analysis of the dynamics of the level and severity of injuries in 2020 among employees of the National Police of Ukraine, there is a growing need for scientific development of aspects of reducing the level of injuries in law enforcement and implementation of these aspects in the practical activities of units.
На основании анализа динамики уровня и тяжести травматизма 2020 года среди работников Национальной полиции Украины, возрастает необходимость научной разработки аспектов уменьшения уровня травматизма в правоохранительной сфере и внедрение этих аспектов в практическую деятельность подразделений.

Опис

Іншеков, М. В. Науково-практичні аспекти зменшення травматизму працівників поліції / Іншеков М. В. // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 28 трав. 2021 р.)] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец.-фіз. підгот. ф-ту № 2. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 32-33.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция, police, працівник поліції, работник полиции, police officer, Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, травматизм, trauma, виробнича травма, производственная травма, industrial injury, службова діяльність, служебная деятельность, official activity

Бібліографічний опис