Забезпечення кібербезпеки як умова протидії терористичній діяльності: нормативно-правові аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія терористичній діяльності : міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (15 груд. 2017 р.) . – Київ, 2018. – С.135-138

Анотація

Проведено аналіз сучасного інформаційного законодавства України щодо забезпечення кібербезпеки та боротьби з кібертероризмом. Сучасне інформаційне законодавство України не має чіткої, ієрархічної побудови, єдності, комплексності, що викликає суперечливе тлумачення та проблематичне застосування його норм на практиці.
The analysis of modern information legislation of Ukraine concerning the provision of cyber security and the fight against cyberterrorism has been conducted. The modern information legislation of Ukraine does not have a clear, hierarchical construction, unity, complexity, which causes a contradictory interpretation and the problematic application of its norms in practice.
Проведен анализ современного информационного законодательства Украины по обеспечению кибербезопасности и борьбы с кибертерроризмом. Современное информационное законодательство Украины не имеет четкой, иерархического построения, единства, комплексности, что вызывает противоречивое толкование и проблематичное применение его норм на практике.

Опис

Бугайчук К. Л. Забезпечення кібербезпеки як умова протидії терористичній діяльності: нормативно-правові аспекти / Бугайчук Костянтин Леонідович, Шорохова Ганна Михайлівна // Протидія терористичній діяльності : міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (15 груд. 2017 р.) / Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2018. – С.135-138.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, терористична діяльність, кібертероризм, кібербезпека, тероризм, протидія тероризму, террористическая деятельность, кибертерроризм, кибербезопасность, терроризм, противодействие терроризму, terrorist activity, cyberterrorism, cyber security, terrorism, counteracting terrorism, кіберзлочини, киберпреступления, cybercrime

Бібліографічний опис