English grammar: verb : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Пропонований посібник складено відповідно до Програм навчальних дисциплін «Іноземна мова» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Посібник має на меті підготувати майбутніх фахівців у галузі права та правоохоронної діяльності до застосування англійської мови у професійній сфері. Посібник містить курс граматики за темою «Дієслово» та ряд вправ на закріплення граматики. Для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальностями 081 Право та 262 Правоохоронна діяльність.
The proposed guide is compiled in accordance with the Programs of the academic disciplines "Foreign Language" and "Foreign Language in a Professional Direction". The guide aims to prepare future specialists in the field of law and law enforcement to use the English language in the professional sphere. The manual contains a grammar course on the topic "Verb" and a number of exercises to consolidate grammar. For applicants of the first (bachelor's) and second (master's) levels of higher education in specialties 081 Law and 262 Law enforcement activities.
Предлагаемое пособие составлено в соответствии с Программами учебных дисциплин «Иностранный язык» и «Иностранный язык по профессиональному направлению». Пособие направлено на подготовку будущих специалистов в области права и правоохранительной деятельности к применению английского языка в профессиональной сфере. Пособие содержит курс грамматики по теме «Глагол» и ряд упражнений на закрепление грамматики. Для соискателей первого (бакалаврского) и второго (магистерского) уровней высшего образования по специальностям 081 Право и 262 Правоохранительная деятельность.

Опис

Ключові слова

Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна, вивчення іноземних мов, англійська мова, изучение иностранных языков, английский язык, English, learning foreign languages

Бібліографічний опис

Филипська, В. І. English grammar: verb / Филипська В. І., МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 6, Каф. інозем. мов. – Харків, 2021. – 49 с.