Особливості використання жінками унітарних бронежилетів під час виконання службових обов'язків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 243-246

Анотація

Зазначається, що в роботі поліціянток серед різноманіття небезпек під час несення служби, додатково виникають незручності з використанням засобів індивідуального бронезахисту – бронежилетів. Дослідженням встановлені небезпеки щодо використання бронежилетів поліціянтками. Пропонується для забезпечення життя та повноцінного здоров’я останніх розробити і дозволити використовувати засоби індивідуального бронезахисту – бронижелети з урахуванням анатомічних особливостей будови тіла поліціянток, використовувати профільовані бронепластини в жіночих бронежилетах для зручності їх носіння. Також, потрібно зробити унітаризацію бронепластин за розмірами жіночих грудей та впровадження додаткового демферного шару. Це може вирішити проблеми, що виникають при носінні жінками унітарних бронежилетів під час виконання покладених на неї обов'язків.
It is noted that in the work of the police, among the variety of dangers during the service, there are additional inconveniences with the use of personal protective equipment - bulletproof vests. The study established the dangers of using bulletproof vests by female police officers. It is proposed to ensure the life and full health of the latter to develop and allow the use of personal body armor - bulletproof vests, taking into account the anatomical features of the physique of female police officers, to use profiled armor plates in women's bulletproof vests for ease of wearing. Also, it is necessary to unitarize the armor plates according to the size of the female breast and introduce an additional damper layer. This can solve the problems that arise when women wear unitary bulletproof vests in the performance of their duties.
Отмечается, что в работе полицейских среди многообразия опасностей во время несения службы дополнительно возникают неудобства с использованием средств индивидуальной бронезащиты – бронежилетов. Исследованием установлены опасности использования бронежилетов женщинами полицейскими. Предлагается для обеспечения жизни и полноценного здоровья последних разработать и разрешить использовать средства индивидуальной бронезащиты – бронижелеты с учетом анатомических особенностей телосложения женщин полицейских, использовать профилированные бронепластины в женских бронежилетах для удобства их ношения. Также, нужно произвести унитаризацию бронепластин по размерам женской груди и внедрение дополнительного демферного слоя. Это может решить проблемы, возникающие при ношении женщинами унитарных бронежилетов при выполнении возложенных на нее обязанностей.

Опис

Ситник В. О. Особливості використання жінками унітарних бронежилетів під час виконання службових обов'язків / В.О. Ситник, І. В. Власенко, О. С. Скляр // Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец. фізич. підготовки ф-ту № 3, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 243-246.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, унітарні бронежилети, жінки, службові обов'язки, анатомічні особливості, бронежилет, травми, поліціянтки, унитарные бронежилеты, женщины, служебные обязанности, анатомические особенности, травмы, женщины полицейские, body armor, unitary body armor, women, job responsibilities, anatomical features, injury, policewoman

Бібліографічний опис