Кримінологічна освіта сучасного фахівця та її значення для правоохоронної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Кримінологічний вимір сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 квіт. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 89-91

Анотація

Зазначено, що є необхідним системне укріплення кримінологічної основи правоохоронної діяльності в Україні. Міждисциплінарний характер якої обумовлює необхідність всестороннього розвитку кримінолога, наявності у нього спеціальних знань та навичок, універсальних здібностей, щоб відповідати сучасним соціальним викликам та постійно підвищувати рівень довіри населення до правоохоронних органів, підняття престижу кримінологічної освіти в плані авторитету цієї науки серед інших.
It is noted that it is necessary to systematically strengthen the criminological basis of law enforcement in Ukraine. Its interdisciplinary nature necessitates the comprehensive development of criminology, his special knowledge and skills, universal ability to meet modern social challenges and constantly increase public confidence in law enforcement, raising the prestige of criminology education in terms of the authority of this science among others.
Отмечено, что необходимо системное укрепление криминологической основы правоохранительной деятельности в Украине. Междисциплинарный характер которой обуславливает необходимость всестороннего развития криминолога, наличия у него специальных знаний и навыков, универсальных способностей, чтобы соответствовать современным социальным вызовам и постоянно повышать уровень доверия населения к правоохранительным органам, повышение престижа криминологического образования в плане авторитета этой науки среди других.

Опис

Шевчук, Т. А. Кримінологічна освіта сучасного фахівця та її значення для правоохоронної діяльності / Тетяна Анатоліївна Шевчук // Кримінологічний вимір сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 квіт. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України. – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 89-91.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінологічна освіта, правоохоронна діяльність, фахівець, criminological education, law enforcement activities, specialist, криминологическое образование, правоохранительная деятельность, специалист

Бібліографічний опис