Зарубіжний досвід застосування кінологічних підрозділів поліції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Шляхи покращення професійного рівня працівників кінологічних служб : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 груд. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 30-34
Abstract
Досліджено світовий досвід діяльності кінологічних служб поліції. Зазначено, що у своїй повсякденній роботові кінологи не лише демонструють свої високі моральні і професійні якості, але й беруть безпосередню участь в розкритті злочинів у складі слідчо-оперативних груп, забезпечують безпеку і захист громадян від злочинів і терористичних актів, що здійснюються з використанням вибухових пристроїв і вогнепальної зброї, здійснюють заходи по профілактиці вуличної злочинності, борються з незаконним обігом наркотиків та ін. Наголошено, що тактика застосування службових собак підрозділами поліції і жандармерії у багатьох країн світу, знижує рівень загрози для персоналу при забезпеченні громадської безпеки або при проведенні спеціальних операцій з високим рівнем ризику.
The world experience of police canine services was studied. It is noted that in their everyday work, dog handlers not only demonstrate their high moral and professional qualities, but also take a direct part in solving crimes as part of investigative and operational teams, ensure the safety and protection of citizens from crimes and terrorist acts committed with the use of explosive devices and firearms , carry out measures to prevent street violence crime, fighting illegal drug trafficking, etc. It is emphasized that the tactics of using service dogs by police and gendarmerie units in many countries of the world reduces the level of threat to personnel when ensuring public safety or when conducting special operations with a high level of risk.
Исследован мировой опыт деятельности кинологических служб полиции. Отмечено, что в своей повседневной работе кинологи не только демонстрируют свои высокие моральные и профессиональные качества, но и непосредственно участвуют в раскрытии преступлений в составе следственно-оперативных групп, обеспечивают безопасность и защиту граждан от преступлений и террористических актов, совершаемых с использованием взрывных устройств и огнестрельного оружия, осуществляют мероприятия по профилактике уличной преступности, борются с незаконным оборотом наркотиков и т.д. Отмечено, что тактика применения служебных собак подразделениями полиции и жандармерии во многих странах мира снижает уровень угрозы для персонала при обеспечении общественной безопасности или при проведении специальных операций с высоким уровнем риска.
Description
Логачев, М. Г. Зарубіжний досвід застосування кінологічних підрозділів поліції / Микола Георгійович Логачев // Шляхи покращення професійного рівня працівників кінологічних служб : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 груд. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – С. 30-34.
Keywords
Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, зарубіжний досвід, foreign experience, зарубежный опыт, поліція, police, полиция, кінологічні підрозділи, cynological units, кинологические подразделения, службові собаки, service dogs, служебные собаки, RAID, Oketz, GIGN, К-9, Garda Dog Unit
Citation