Щодо визначення правового статусу адвоката як учасника провадження у справах про адміністративне правопорушення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми адміністративно-деліктного права України : матеріали круглого столу (м. Вінниця, 31 жовт. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 68-70

Анотація

Визначено правоий статус адвоката як учасника провадження у справах про адміністративне правопорушення Окреслено специфіку його завдань, функцій, прав та обов’язків, які входять до його компетенції. Наголошено, що адвокат є, по-перше, захисником законних прав та інтересів особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, а по-друге, є консультантом з юридичних/правових/правничих питань, тобто особою, що здійснює процесуальне представництво з правами та обов’язками.
The legal status of a lawyer as a participant in administrative offense proceedings has been defined. The specifics of his tasks, functions, rights and duties, which are part of his competence, have been outlined. It is emphasized that a lawyer is, first of all, a defender of the legal rights and interests of a person who is involved in administrative proceedings responsibility, and secondly, is a consultant on legal/legal/legal issues, i.e. a person performing procedural representation with rights and obligations.
Определен правовой статус адвоката как участника производства по делам об административном правонарушении. Обозначена специфика его задач, функций, прав и обязанностей, входящих в его компетенцию. Отмечено, что адвокат является, во-первых, защитником законных прав и интересов лица, привлекаемого к административной ответственности, а во-вторых, является консультантом по юридическим/правовым вопросам, то есть лицом, осуществляющим процессуальное представительство с правами и обязанностями.

Опис

Ключові слова

адвокат, lawyer, адміністративне провадження, administrative proceedings, административное производство, правовий статус, legal status, правовой статус, функції, functions, функции

Бібліографічний опис

Литочкін, І. А. Щодо визначення правового статусу адвоката як учасника провадження у справах про адміністративне правопорушення / Литочкін Ігор Олександрович // Актуальні проблеми адміністративно-деліктного права України : матеріали круглого столу (м. Вінниця, 31 жовт. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. адмін. права та процесу ф-ту № 1, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 68-70.