Керівник, як суб’єкт публічного адміністрування у сфері запобігання та протидії корупції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Правові новели. – 2023. – № 19. – С. 359-367
Abstract
У статті визначено поняття та ознаки керівника пристосовано до діяльності органів державної влади. Доведено, що керівники державних органів, підприємств, установ та організацій виступають суб’єктами публічного адміністрування у сфері запобігання та протидії корупції, що органічно випливає з його правового статусу, основник ознак та функцій. На підставі аналізу національного антикорупційного законодавства визначено, що на керівників покладені завдання щодо здійснення поточного та підсумкового контролю за виконанням в організації антикорупційних заходів, вжиття превентивних та примусових заходів щодо запобігання порушенням антикорупційного законодавства, прийняття управлінських рішень в сфері запобігання корупції, дотримання вимог етичних норм та норм доброчесності при виконанні власних повноважень, вжиття заходів щодо виховання доброчесної поведінки серед підлеглих тощо. Проаналізований міжнародний досвід, стандарти та вимоги до керівників у сфері запобігання та протидії корупції та здійснення адміністрування в цій сфері, що дозволило дійти висновку про наявність оптимальних управлінських практик та рекомендацій в цій сфері, які доцільно впровадити в діяльність вітчизняних органів державної влади, підприємств, установ та організацій, зокрема положення стандарту ISO 37001:2016 «Anti-bribery management systems», який містить цілісну та системну методику запобігання корупції в державних органах, установах та організаціях з позицій адміністрування внутрішніх процесів. Наголошено, організація та здійснення публічного адміністрування з боку керівників у сфері запобігання та протидії корупції вимагає від керівників виконання ролі лідера, в рамках якої він має виконувати організаційну, фахову, новаторську та мотивуючу функції. Визначені шляхи удосконалення чинного законодавства України щодо визначення повноважень керівників в процесі реалізації антикорупційної політики в державних органах, установах та організаціях, шляхом внесення відповідних змін до Законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про військово-цивільні адміністрації».
The article defines the concepts and characteristics of a leader adapted to the activities of state authorities. It has been proven that heads of state bodies, enterprises, institutions and organizations act as subjects of public management in the field of preventing and countering corruption, which organically follows from its legal status, main features and functions. On the basis of the analysis of the national anti-corruption legislation, it was determined that managers are assigned the tasks of carrying out current and final control over the implementation of anti-corruption measures in the organization, taking preventive and coercive measures to prevent violations of anti-corruption legislation, making managerial decisions in the field of corruption prevention, compliance with the requirements of ethical norms and norms of integrity in the performance of one’s own powers, taking measures to educate virtuous behavior among subordinates, etc. The international experience, standards and requirements for managers in the field of prevention and counteraction of corruption and implementation of administration in this field were analyzed, which made it possible to reach a conclusion about the existence of optimal management practices and recommendations in this field, which should be implemented in the activities of domestic state authorities, enterprises, institutions and organizations, in particular the provisions of the ISO 37001:2016 “Anti-bribery management systems” standard, which contains a holistic and systematic method of preventing corruption in state bodies, institutions and organizations from the standpoint of the administration of internal processes. It is emphasized that the organization and implementation of public management by leaders in the field of prevention and countering corruption requires leaders to perform the role of a leader, within the framework of which he must perform organizational, professional, innovative and motivating functions. The ways of improving the current legislation of Ukraine regarding the determination of the powers of managers in the process of implementing anti-corruption policy in state bodies, institutions and organizations have been identified, by making appropriate changes to the Laws of Ukraine “On Prevention of Corruption”, “On Public Service”, “On Service in Local Self-Government Bodies”, “On military-civilian administrations”.
В статье определены понятия и признаки руководителя приспособлены к деятельности органов государственной власти. Доказано, что руководители государственных органов, предприятий, учреждений и организаций выступают субъектами публичного администрирования в сфере предотвращения и противодействия коррупции, что органически вытекает из его правового статуса, основатель признаков и функций.
Description
Keywords
Україна, публічне адміністрування, державна служба, керівник, посадова особа, запобігання корупції, антикорупційна політика, доброчесність, корупція, public management, public service, manager, official, prevention of corruption, anti-corruption policy, integrity, corruption, коррупция, Ukraine, публичное администрирование, должностное лицо, антикоррупционная политика
Citation
Бугайчук К.Л. Керівник, як суб’єкт публічного адміністрування у сфері запобігання та протидії корупції / К. Л. Бугайчук // Правові новели. – 2023. – № 19. – С. 359-367. – DOI: https://doi.org/10.32782/ln.2023.19.47.