Облік і способи скорочення втрат пально-мастильних матеріалів при проведенні технологічних операцій на складах ПММ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 157-159.

Анотація

Зазначено, що при зберіганні нафтопродуктів важливим заходом для зменшення втрат за рахунок випаровування є збільшення середнього коефіцієнту заповнення резервуарів. При збільшенні загальної наповненості резервуарного парку підприємства зменшується об’єм газового простору резервуару, і як наслідок, скорочуються втрати нафтопродуктів із-за «великого дихання». Автоматизація процесів навантаження-відвантаження і зберігання нафтопродуктів та створення інформаційної системи обліку палива, може забезпечити точний контроль і облік втрат палива. Отмечено, что при хранении нефтепродуктов важной мерой уменьшения потерь за счет испарения является увеличение среднего коэффициента заполнения резервуаров. При увеличении общей наполненности резервуарного парка предприятия уменьшается объем газового пространства резервуара, и, как следствие, сокращаются потери нефтепродуктов из-за «большого дыхания». Автоматизация процессов погрузки-отгрузки и хранения нефтепродуктов и создание информационной системы учета топлива может обеспечить точный контроль и учет потерь топлива. It is noted that in the storage of petroleum products, an important measure to reduce losses due to evaporation is to increase the average fill factor of the tanks. With an increase in the total filling of the enterprise's tank farm, the volume of the gas space of the tank decreases, and, as a result, the loss of oil products due to "big breathing" is reduced. Automating the processes of loading, unloading and storage of petroleum products and the creation of an information system for accounting for fuel can provide accurate control and accounting of fuel losses.

Опис

Рeутa А. В. Облік і способи скорочення втрат пально-мастильних матеріалів при проведенні технологічних операцій на складах ПММ / А. В. Рeутa , Н. І. Нальотова / Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 157-159.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, втрати нафтопродуктів, потери нефтепродуктов, loss of oil products, паливно-мастильні матеріали, горюче-смазочные материалы, fuels and lubricants, транспортування нафтопродуктів, транспортировка нефтепродуктов, transportation of petroleum products, зберігання нафтопродуктів, хранение нефтепродуктов, storage of petroleum products, випаровування палива, испарение топлива, fuel evaporation, доставка палива, доставка топлива, fuel delivery, транспортування нафтопродуктів, транспортировка нефтепродуктов, transportation of petroleum products

Бібліографічний опис