Виконання рішень юрисдикційних органів України щодо іноземних суб’єктів – резидентів України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 3. – С. 146–151

Анотація

Розглядаються окремі аспекти виконання рішень юрисдикційних органів України щодо іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб, які відповідно проживають (перебувають) чи зареєстровані на території України або мають на території України власне майно. Визначаються особливості місця виконання рішення, якщо стороною виконавчого провадження є іноземний суб’єкт, звернення стягнення на періодичні доходи боржника-іноземця, виконання рішень щодо відібрання дитини.
With some aspects of enforcement of judgments of Ukraine about foreigners, stateless persons and foreign legal entities which are reside or registered in Ukraine or which have their own property in the territory of Ukraine deals. The places of execution, if the party of execution proceeding is a foreign subject, levy of execution upon income of foreign judgment debtor, execution of judgment on removal of a child from custody are defined.
Рассматриваются некоторые аспекты исполнения решений юрисдикционных органов Украины в отношении иностранцев, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, которые соответственно проживают (пребывают) или зарегистрированы на территории Украины или имеют на территории Украины собственное имущество. Определяются особенности места исполнения решения, если стороной исполнительного производства является иностранный субъект, обращение взыскания на периодические доходы должника-иностранца, исполнение решений по отобранию ребенка.

Опис

Глушкова, Д. Г. Виконання рішень юрисдикційних органів України щодо іноземних суб’єктів – резидентів України [Електронний ресурс] / Д. Г. Глушкова // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 146–151. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ FP/2011-3/11gdgcru.pdf.

Ключові слова

Міжнародне право .International Law. Международное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, судове рішення, виконання судових рішень, міжнародний цивільний процес, судебное решение, исполнения судебных решений, международный гражданский процесс, judicial decision, enforcement decisions, international civil process, правовідносини з іноземним елементом, правоотношения с иностранным элементом, legal relationship with a foreign element, foreign subjects – residents of Ukraine, иностранные подданные - резиденты Украины, іноземні суб'єкти - резиденти України, residents of Ukraine, резиденти України, резиденты Украины

Бібліографічний опис