Загальна характеристика договорів у сфері спадкового права України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2018. – Вип. 48, т. 1. – С. 98-101

Анотація

Стаття присвячена дослідженню договорів у сфері спадкування. Визначені правова мета та специфічний предмет таких договорів, а також їхні ознаки. Сформульовано висновок про наявність окремої самостійної групи договорів у спадковому праві.
The article deals with contracts in inheritance sphere. The legal purpose and specific subject of such contracts, their unique features are defined. It is made the conclusion as to the existence of a separate contract groups in inheritance law.
Статья посвящена исследованию договоров в сфере наследования. Определяются правовая цель и специфический предмет таких договоров, а также их признаки. Формулируется вывод о наличии отдельной самостоятельной группы договоров в наследственном праве.

Опис

Кухарєв О. Є. Загальна характеристика договорів у сфері спадкового права України / Кухарєв О. Є. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2018. – Вип. 48, т. 1. – С. 98-101.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, спадкове право, Україна. Ukraine. Украина, наследственное право, спадкування, спадщина, договір, договірне правовідношення, спадкоємець, наследование, наследство, договор, договорное правоотношение, наследник, succession, inheritance, contract, contractual legal relationship, heirs

Бібліографічний опис