Організаційні та нормативно-правові засади боротьби з кіберзлочинністю

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2014. - № 5
Abstract
Розглянуто та досліджено проблеми існуючої сучасної нормативної бази по боротьбі з кіберзлочинності як складової частини державної політики в галузі боротьби зі злочинами в сфері інформаційних, телекомунікаційних технологій і засобів державного регулювання та контролю над нею. Запропоновано шляхи щодо покращення ситуації з регулюванням та попередженням кіберзлочинності в країні, а саме – як реорганізація та удосконалення законодавчої і нормативно-правової бази; створення єдиного інформаційного простору та організація і удосконалення динамічної взаємодії із зарубіжними законодавчими та державними органами; запровадження сучасних новітніх інформаційних технологій в органи державної влади, створення нової системи технічної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців по боротьбі з кіберзлочинністю.
Considered and investigated problems of the existing modern legal framework to combat cybercrime as part of the state policy in the fight against crimes in the field of information , communication technologies and means of government regulation and control over it. Ways to improve the situation of control and prevention of cybercrime in the country - namely, that the reorganization and improvement of the legal and regulatory framework ; creation of a common information space in general and the organization and improvement of dynamic interaction with foreign laws and institutions; introduction of modern advanced information technologies in public authorities, a new system of technical training , retraining and advanced training of specialists in the fight against cybercrime.
Рассмотрены и исследованы проблемы существующей современной нормативной базы по борьбе с киберпреступностью как составной части государственной политики в области борьбы с преступлениями в сфере информационных, телекоммуникационных технологий и средств государственного регулирования и контроля над ней. Предложены пути по улучшению ситуации с регулированием и предупреждением киберпреступности в стране, а именно -реорганизация и совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы; создание единого информационного пространства и организация и совершенствование динамического взаимодействия с зарубежными законодательными и государственными органами; внедрение современных новейших информационных технологий в органы государственной власти, создание новой системы технической подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по борьбе с киберпреступностью.
Description
Орлов О. В. Організаційні та нормативно-правові засади боротьби з кіберзлочинністю [Електронний ресурс] / О. В. Орлов, Ю. М. Онищенко. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2014. - № 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2014_5_3
Keywords
Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кіберзлочини, кібербезпека, телекомунікаційні технології, державна стратегія, удосконалення законодавства, cybercrime, cyber security, telecommunication technology, government strategy, киберпреступление, кибербезопасность, телекоммуникационные технологии, государственная стратегия, усовершенствование законодательства, perfection of legislation
Citation