Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження : автореферат дисертації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

У дисертаційному дослідженні на основі комплексного та системного аналізу положень вітчизняного та зарубіжного законодавства та практики його застосування, а також низки наукових здобутків процесуалістів та правників здійснено повне дослідження сутності та значення інституту арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження. Здійснено огляд правової природи інституту арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження. Проаналізовано та визначено сучасні процесуальні форми здійснення арешту майна. Виділено особливості застосування інституту арешту майна у законодавстві зарубіжних країн як заходу забезпечення кримінального провадження. Розглянуто правові підстави проведення арешту майна, сутність і зміст клопотання про арешт майна та процесуальний порядок розгляду клопотань та вирішення питання про арешт майна. Визначено повноваження слідчого, прокурора щодо проведення арешту майна; встановлено проблемні питання реалізації стороною захисту при арешті майна; охарактеризовано такі інститути кримінального провадження як: прокурорський нагляд та судовий контроль за законністю проведення арешту майна.
In the dissertation research on the basis of the complex and system analysis of provisions of the domestic and foreign legislation and practice of its application, and also a number of scientific achievements of procedural and lawyers the full research of essence and value of institute of property seizure as a measure of maintenance of criminal proceedings is carried out. The first section "Legal basis for the formation of the institution of seizure of property in the criminal process of Ukraine" provides an overview of the legal nature of the institution of seizure of property as a measure to ensure criminal proceedings; analyzed and identified modern procedural forms of seizure of property; identified and highlighted the features of the institution of seizure of property in the legislation of foreign countries as a measure to ensure criminal proceedings. The second section "Procedural regulation of seizure of property in criminal proceedings" analyzes the legal grounds for seizure of property, the nature and content of the request for seizure of property and the procedural procedure for consideration of motions and resolving the issue of seizure of property. The third section "Guarantees of the legality of criminal proceedings for the seizure of property" defines the powers of the investigator, prosecutor to seize property; identified problematic issues of implementation by the defense during the seizure of property; such institutions of criminal proceedings as: prosecutorial supervision and judicial control over the legality of the seizure of property are characterized.
В диссертационном исследовании на основе комплексного и системного анализа положений отечественного и зарубежного законодательства и практики его применения, а также ряда научных достижений процессуалистов и юристов осуществлено полное исследование сущности и значения института ареста имущества как меры обеспечения уголовного производства. Проанализированы правовые основания проведения ареста имущества, сущность и содержание ходатайства об аресте имущества и процессуальный порядок рассмотрения ходатайств и решения вопроса об аресте имущества. Основанием отмены ареста имущества являются: постановление следственного судьи или суда отмене ареста имущества; вынесение прокурором постановления о закрытии уголовного производства; принятие судебного решения, которым заканчивается судебное разбирательство. Определены полномочия следователя, прокурора о проведении ареста имущества; установлены проблемные вопросы реализации стороной защиты при аресте имущества; охарактеризованы такие институты уголовного производства как: прокурорский надзор и судебный контроль за законностью проведения ареста имущества. Видами прокурорского надзора являются: прокурорский контроль; процессуальное руководство досудебным расследованием.

Опис

Ключові слова

Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, 12.00.09, арешт майна, seizure of property, арест имущества, кримінальне провадження, criminal proceedings, уголовное производство, зарубіжний досвід, foreign experience, зарубежный опыт, правові підстави, legal grounds, правовые основания, клопотання, request, ходатайство

Бібліографічний опис

Александрова, В. А. Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Александрова Вікторія Андріївна; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2020. - 21 с.