Організація і тактика вивчення особистості підозрюваного при розслідуванні злочинів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 63-64
Abstract
Визначено, що під криміналістичним вивченням особистості підозрюваного необхідно розуміти отримання криміналістично значущої інформації, яка включаючи в себе відомості про притаманні ним анатомічні, біологічні, психологічні і соціальні властивості, що необхідні для ідентифікації особи підозрюваного, вирішення тактичних завдань і встановлення фактичної картини події злочину в процесі його розкриття і розслідування, а також для використання з метою здійснення криміналістичної профілактики.
It was determined that the forensic study of the suspect's personality should be understood as obtaining forensically significant information, which includes information about the anatomical, biological, psychological and social properties inherent in him, which are necessary for the identification of the suspect, solving tactical tasks and establishing the actual picture of the crime event in the process its disclosure and investigation, as well as for use for the purpose of forensic prevention.
Определено, что под криминалистическим изучением личности подозреваемого необходимо понимать получение криминалистически значимой информации, которая включает в себя сведения о свойственных им анатомических, биологических, психологических и социальных свойствах, необходимых для идентификации личности подозреваемого, решения тактических задач и установления фактической картины события преступления в процессе его раскрытие и расследование, а также для использования в целях осуществления криминалистической профилактики.
Description
Бурбело, Б. А. Організація і тактика вивчення особистості підозрюваного при розслідуванні злочинів / Богдан Анатолійович Бурбело // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 63-64.
Keywords
Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, особа підозрюваного, identity of the suspect, личность подозреваемого, розслідування злочинів, crime investigation, расследование преступлений, Кримінологія. Criminology. Криминология, криміналістично значуща інформація, forensically significant information, криминалистически значимая информация
Citation