Використання криміналістичного моделювання при розслідуванні та дізнанні. Зарубіжний досвід

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 36-39

Анотація

У тезах доповіді висвітлюється зарубіжний досвід використання криміналістичного моделювання при розслідуванні та дізнанні.
The abstracts of the report cover foreign experience in the use of forensic modeling in investigation and inquiry.
В тезисах доклада освещается зарубежный опыт использования криминалистического моделирования при расследовании и дознании.

Опис

Авдєєв, В. О. Використання криміналістичного моделювання при розслідуванні та дізнанні. Зарубіжний досвід / Василь Олександрович Авдєєв // Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.) / МВС України ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, Фак. № 1 (з підготовки слідчих), Каф. кримінал. процесу та організації досуд. слідства. - Харків, 2019. - С. 36-39.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, криміналістичне моделювання, криминалистическое моделирование, forensic modeling, дізнання, розслідування злочинів, inquiry, crime investigation, расследование преступлений, дознание, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика

Бібліографічний опис