Сутність і зміст криміналістичної характеристики умисних убивств із хуліганських мотивів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і суспільство. - 2016. - № 2. Ч. 3. - С. 173-177

Анотація

Стаття присвячена криміналістичній характеристиці вбивств із хуліганських мотивів як науковій категорії, що має як теоретичне, так і практичне значення. Проведено аналіз наукових думок щодо поняття, сутності та змісту криміналістичної характеристики. Визначено структуру криміналістичної характеристики вбивств із хуліганських мотивів, яка містить відомості про спосіб злочину, особу злочинця, особу жертви, мотив вчинення злочину, час, місце та обстановку вчинення вбивства, слідову картину вбивства. Проаналізовано кожен із елементів криміналістичної характеристики досліджуваного виду злочинів та визначено їх загальні ознаки.
The article is devoted to forensic characterization of murders of hooliganism as a scientific category, which has a theoretical and practical. The analysis of scientific thought about the concept, nature and content of criminological characteristics. The structure of criminological characteristics of murders of hooliganism, which contains information about a crime the way the identity of the offender, the victim's identity, motive of committing a crime, the time, place and circumstances of the murder, the murder of trace picture. It analyzes each of the elements of criminological characteristics of the test and type of crime defined by their common features.
Статья посвящена криминалистической характеристике убийств из хулиганских побуждений как научной категории, которая имеет как теоретическое значение, так и практическое. Проведен анализ научных мыслей относительно понятия, сущности и содержания криминалистической характеристики. Определена структура криминалистической характеристики убийств из хулиганских побуждений, которая содержит сведения о способе преступления, личности преступника, личности жертвы, мотиве совершения преступления, времени, месте и обстановке совершения убийства, следовой картине убийства. Проанализирован каждый из элементов криминалистической характеристики исследуемого вида преступлений и определены их общие признаки.

Опис

Бічурін Р. Х. Сутність і зміст криміналістичної характеристики умисних убивств із хуліганських мотивів / Бічурін Р. Х. // Право і суспільство. - 2016. - № 2. Ч. 3. - С. 173-177.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, вбивство з хуліганських мотивів, криміналістична характеристика, структура криміналістичної характеристики, убийство из хулиганских побуждений, криминалистическая характеристика, структура криминалистической характеристики, murder of hooliganism, criminalistical characteristics

Бібліографічний опис