Administrative-legal means and methods of protection of rights of whistleblowers

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 3 (Vol. 1). – P. 112-117

Анотація

Розкрито погляди науковців на поняття правових засобів та способів захисту прав і свобод людини і громадянина. Проаналізовано заходи захисту прав викривачів. Дано визначення адміністративно-правових способів та адміністративно-правових засобів захисту прав викривачів.
The article outlines the views of scholars on the concept of legal means and ways of protecting human and citizen rights and freedoms. The author analyzed measures of protection of the rights of the disclosers, gives the definition of administrative-legal methods and administrative-legal means of protection of the rights of the disclosure.
Раскрыты взгляды ученых на понятие правовых средств и способов защиты прав и свобод человека и гражданина. Проанализированы меры защиты прав обличителей. Даны определения административно-правовых способов и административно-правовых средств защиты прав обличителей.

Опис

Коsytsia, О. Administrative-legal means and methods of protection of rights of whistleblowers / Оlha Коsytsia // Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 3 (Vol. 1). – P. 112-117.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, викривач, whistleblower, разоблачитель, захист прав викривачів, protection of the rights of whistleblowers, защита прав обличителей, запобігання корупції, prevention of corruption, предотвращение коррупции, адміністративно-правові засоби, administrative and legal means, административно-правовые средства, право людини на вільне вираження поглядів, human right to free expression of views, право человека на свободное выражение взглядов, publikatsii u zarubizhnomu vydanni

Бібліографічний опис