Судове ґрунтознавство в системі криміналістичної техніки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 350-352

Анотація

Відзначено, що судове ґрунтознавство традиційно є частиною криміналістичного дослідження матеріалів, речовин і виробів як розділу криміналістичної техніки. Приділено увагу його можливостям у вирішенні завдань кримінального провадження, зокрема, при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень.
It is noted that forensic soil science is traditionally part of forensic research of materials, substances and products as a section of forensic technology. Attention is paid to its capabilities in solving the problems of criminal proceedings, in particular, in the detection and investigation of criminal offenses.
Отмечено, что судебное почвоведение традиционно является частью криминалистического исследования материалов, веществ и изделий как раздела криминалистической техники. Уделено внимание его возможностям в решении задач уголовного производства, в частности при раскрытии и расследовании уголовных правонарушений.

Опис

Степанюк, Р. Л. Судове ґрунтознавство в системі криміналістичної техніки / Руслан Леонтійович Степанюк // Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ., Ташкент. держ. юрид. ун-т. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 350-352.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, криміналістична техніка, криминалистическая техника, forensic technique, судове грунтознавство, судебное почвоведение, soil science courts, криміналістичне дослідження ґрунтів, криминалистическое исследование почв, forensic soil research

Бібліографічний опис