Щодо співвідношення понять «засновник» та «учасник» підприємницького товариства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 98-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Вінниця, 19 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 457-460

Анотація

Відзначено, що поняття «засновник» і «учасник» відображають правовий статус особи, яка бере участь у створенні підприємницького товариства та у його діяльності, на різних стадіях виникнення і функціонування товариства. Засновниками слід визнавати осіб, які беруть участь у створенні товариства до моменту його державної реєстрації. Учасниками є особи, які беруть участь в управлінні (веденні справ) товариством після його створення. З моменту державної реєстрації товариства його засновники, які внесли внески до статутного (складеного) капіталу товариства, набувають статус учасників.
It is noted that the concepts of "founder" and "participant" reflect the legal status of a person who participates in the creation of an entrepreneurial company and in their activities at various stages of the company's creation and functioning. Founders should be recognized as persons who who participate in the creation of the company before the moment of its state registration. Participants are persons who participate in management (management affairs) by the company after its creation. From the moment of state registration of the company, its founders, who contributed to the authorized (compounded) capital of the company, acquire the status of participants.
Отмечено, что понятия «основатель» и «участник» отражают правовой статус лица, участвующего в создании предпринимательского общества и в его деятельности на разных стадиях возникновения и функционирования общества. Учредителями следует признавать лица, участвующих в разработке общества к моменту его государственной регистрации. Участниками являются лица, участвующие в управлении (ведении дел) обществом после его создания. С момента государственной регистрации общества его учредители, внесшие взносы в уставный (складочный) капитал общества, приобретают статус участников.

Опис

Ключові слова

корпоративні правовідносини, corporate legal relations, корпоративные правоотношения, підприємницьке товариство, business association, предпринимательское общество, засновник, founder, основатель, учасник, member, участник, правовий статус, legal status, правовой статус

Бібліографічний опис

Гоголь, В. І. Щодо співвідношення понять «засновник» та «учасник» підприємницького товариства / Владислав Ігорович Гоголь // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 98-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Вінниця, 19 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України», Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 457-460.