Щодо відшкодування шкоди, завданої використанням технологій штучного інтелекту: стан правового регулювання в Україні та досвід ЄС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 98-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Вінниця, 19 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 272-279

Анотація

Розглянуто питання зростання небезпек та ризиків пов’язаних із застосуванням технологій штучного інтелекту, а також відшкодування шкоди, спричиненою ним. Стверджено, що у світлі швидкого розвитку технологій штучного інтелекту, адаптація правової системи України до нових викликів та можливостей є важливою та актуальною проблемою. Це вимагає комплексного підходу, який включає розробку нових законодавчих норм, встановлення принципів відповідальності, забезпечення міжнародної співпраці та підготовку спеціалістів для забезпечення ефективного регулювання сфери штучного інтелекту.
Considered the issue of increasing dangers and risks associated with the use of artificial intelligence technologies, as well as compensation for damage caused by it. It is stated that in light of the rapid development of artificial intelligence technologies, the adaptation of the legal system of Ukraine to new challenges and opportunities is an important and urgent problem. This requires a comprehensive approach, which includes the development of new legislation norms, establishment of principles of responsibility, provision international cooperation and training of specialists to ensure effective regulation of the field of artificial intelligence.
Рассмотрены вопросы роста опасностей и рисков, связанных с применением технологий искусственного интеллекта, а также возмещения вреда, причиненного им. Утверждено, что в свете быстрого развития технологий искусственного интеллекта адаптация правовой системы Украины к новым вызовам и возможностям является важной и актуальной проблемой. Это требует комплексного подхода, включающего разработку новых законодательных норм, установление принципов ответственности, обеспечение международного сотрудничества и подготовку специалистов для обеспечения эффективного регулирования сферы искусственного интеллекта.

Опис

Ключові слова

штучний інтелект, artificial intelligence, искусственный интеллект, відшкодування шкоди, reparation, возмещение вреда, правове регулювання, legal regulation, правовое регулирование, Україна, Ukraine, Украина, зарубіжний досвід, foreign experience, зарубежный опыт

Бібліографічний опис

Шишка, Н. В. Щодо відшкодування шкоди, завданої використанням технологій штучного інтелекту: стан правового регулювання в Україні та досвід ЄС / Наталія Віталіївна Шишка // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 98-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Вінниця, 19 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України», Наук. парк «Нау ка та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 272-279.