Криміналістичне дослідження ДНК : технології та можливості : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2021. – 120 с.

Анотація

Навчальний посібник підготовлено на основі аналізу й узагальнення наукової та методичної літератури, слідчої та експертної практики з питань використання можливостей ДНК-аналізу в кримінальному провадженні. Призначений для викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів (курсантів) закладів вищої освіти юридичного профілю, слідчих, прокурорів, суддів, працівників оперативних підрозділів та судових експертів.
The training manual was prepared on the basis of the analysis and generalization of scientific and methodical literature, investigative and expert practice on the issues of using the possibilities of DNA analysis in criminal proceedings. Intended for teachers, post-graduate students (adjuncts), students (cadets) of institutions of higher legal education, investigators, prosecutors, judges, employees of operative units and judicial experts.
Учебное пособие подготовлено на основе анализа и обобщения научной и методической литературы, следственной и экспертной практики по использованию возможностей ДНК-анализа в уголовном производстве. Предназначен для преподавателей, аспирантов (адъюнктов), студентов (курсантов) учреждений высшего образования юридического профиля, следователей, прокуроров, судей, работников оперативных подразделений и судебных экспертов.

Опис

Криміналістичне дослідження ДНК : технології та можливості : навч. посіб. / [Р. Л. Степанюк, С. І. Перлін, В. В. Кікінчук та ін.], МВС України ; Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. НДЕКЦ МВС України. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Харків, 2022. – 120 с.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, ДНК-аналіз, ДНК, ДНК-анализ, DNA analysis, судове молекулярно-генетичне дослідження, сліди біологічного походження, traces of biological origin, следы биологического происхождения, судова молекулярно-генетична експертиза, судебная молекулярно-генетическая экспертиза, forensic molecular genetic examination

Бібліографічний опис