До питання про об’єкт злочину, передбаченого ст.365-2 КК України (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2013. – № 4. – С. 456–460

Анотація

Розглянуто проблеми визначення об’єкта злочину, передбаченого ст.365-2 КК України, а також проведений порівняльний аналіз з об’єктивними ознаками аналогічного складу злочину, передбаченого ст.202 КК Російської Федерації; проаналізовано основний, додатковий та факультативні об’єкти зазначених посягань, а також їх вплив на визначення місця цих злочинів в системі Особливої частини кримінального закону; обґрунтовано необхідність удосконалення закону про кримінальну відповідальність в частині встановлення підстав кримінальної відповідальності за зловживання повноваженнями особами, які не є державними службовцями чи посадовими особами органів місцевого самоврядування.
The problems of defining the object crime under Clause 365-2 of the Criminal Code Ukraine, as well as conducted a comparative analysis of an offense under Clause 202 of the Criminal Code of the Russian Federation; the main, additional and facultative objects of the specified encroachments as well as their impact on the definition of the crime scene in the Special Part of the system of criminal law, need of improvement of the law on criminal liability regarding establishment of the bases of criminal liability for an abuse of authority persons who aren't civil servants or officials of local governments is proved.
Рассмотрены проблемы определения объекта преступления, предусмотренного ст.365-2 УК Украины, а также проведен сравнительный анализ с объективными признаками аналогичного состава преступления, предусмотренного ст.202 УК Российской Федерации; проанализированы основной, дополнительный и факультативный объекты указанных посягательств, а также их влияние на определение места преступления в системе Особенной части уголовного закона; обоснована необходимость совершенствования закона об уголовной ответственности в части установления оснований уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями лицами, которые не являются государственными служащими или должностными лицами органов местного самоуправления.

Опис

Шиндель, Ю. І. До питання про об’єкт злочину, передбаченого ст.365-2 КК України (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) [Електронний ресурс] / Ю. І. Шиндель // Форум права. – 2013. – № 4. – С. 456–460 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_4_77.pdf.
Шиндель Ю. І. "До питання про об’єкт злочину, передбаченого ст.365-2 КК України (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги)." Форум права 4 (2013): 456–460.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, об’єкт злочину, объект преступления, зловживання повноваженнями, злоупотребление полномочиями, надання публічних послуг, предоставление публичных услуг, профессиональная деятельность, связанная с предоставлением публичных услуг, professional activity related to the provision of public services, професійна діяльність, пов’язана з наданням публічних послуг, object of a crime, crime’s object, provision of public services

Бібліографічний опис