Особливості кримінальних правопорушень проти довкілля

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 126-127

Анотація

Відзначено, що екологічна спрямованість кримінальних правопорушень проти довкілля полягає в тому, що поведінка правопорушника спрямована на негативну зміну стану навколишнього природного середовища, порушення правового режиму природних ресурсів. А екологічна небезпека включає не лише ймовірність порушення екологічних інтересів суспільства, але й підвищену небезпеку для існуючих екологічних зв'язків у самих екосистемах.
It was noted that the environmental focus of criminal offenses against the environment is because the offender's behavior is aimed at the negative change in the state of the natural environment, violations legal regime of natural resources. And ecological danger includes not only the possibility of violating the ecological interests of society, but also the increased danger to the existing ecological relationships in the ecosystems themselves.
Отмечено, что экологическая направленность уголовных правонарушений против внешней среды состоит в том, что поведение правонарушителя направлено на негативное изменение состояния окружающей природной среды, нарушение правового режима природных ресурсов. А экологическая опасность включает в себя не только вероятность нарушения экологических интересов общества, но и повышенную опасность для существующих экологических связей в самих экосистемах.

Опис

Ключові слова

довкілля, environment, окружающая среда, кримінальні правопорушення проти довкілля, criminal offenses against the environment, уголовные правонарушения против окружающей среды, відповідальність, responsibility, ответственность

Бібліографічний опис

Перепеліцина, С. Д. Особливості кримінальних правопорушень проти довкілля / Софія Дмитрівна Перепеліцина // Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 126-127.