Актуальні питання забезпечення гарантій діяльності слідчого в сучасному законодавстві України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 трав. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 122-126

Анотація

Розглянуто питання забезпечення гарантій діяльності слідчого, його незалежності та самостійності, й взагалі можливості якісно, своєчасно та кваліфіковано проводити досудове розслідування кримінальних правопорушень.
The issue of guaranteeing the activity of the investigator, his independence and independence, and in general the possibility of qualitatively, timely and qualified pre-trial investigation of criminal offenses was considered.
Рассмотрены вопросы обеспечения гарантий деятельности следователя, его независимости и самостоятельности, а так же возможности качественно, своевременно и квалифицированно проводить досудебное расследование уголовных правонарушений.

Опис

Луньова, О. С. Актуальні питання забезпечення гарантій діяльності слідчого в сучасному законодавстві України / Ольга Сергіївна Луньова // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 трав. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 122-126.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, досудове розслідування, pre-trial investigation, досудебное расследование, слідчий, investigator, следователь, законодавство, legislation, законодательство

Бібліографічний опис