Авторитарний дискурс як різновид інституційного

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 75-76.

Анотація

Автор зазначив, що авторитарний дискурс – це особливий соціокультурнообумовлений вид мовленнєвої діяльності, мета якого полягає у демонстрації мовцем своєї влади в комунікативних ситуаціях, що передбачають дистанцію влади. Авторитарний дискурс продукується домінуючим комунікантом асиметричної пари комунікантів і характеризується певним репертуаром мовленнєвих стратегій посилення, що включають специфічний набір кодів і стилів, каналів зв’язку, особливих авторитарних мовленнєвих актів і дискурсивних маркерів авторитарності.
The author noted that authoritarian discourse is a special socio-culturally conditioned type of speech activity, the purpose of which is to demonstrate to the speaker their power in communicative situations that provide for a power distance. Authoritarian discourse is produced by the dominant communicant of an asymmetric pair of communicators and is characterized by a certain repertoire of speech amplification strategies, including a specific set of codes and styles, communication channels, special authoritarian speech acts, and discursive markers.
Автор отметил, что авторитарный дискурс – это особый социокультурно обусловленный вид речевой деятельности, цель которого состоит в демонстрации говорящим своей власти в коммуникативных ситуациях, предусматривающих дистанцию власти. Авторитарный дискурс продуцируется доминирующим коммуникантом асимметричной пары коммуникантов и характеризуется определенным репертуаром речевых стратегий усиления, включающих специфический набор кодов и стилей, каналов связи, особых авторитарных речевых актов и дискурсивных маркеров.

Опис

Василенко, В. А. Авторитарний дискурс як різновид інституційного / В. А. Василенко // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 75-76.

Ключові слова

Мова. Мовознавство. Літературознавство. Language. Linguistics. History and Criticism of Literature. Язык. Языкознание. Литературоведение, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, авторитарний дискурс, авторитарный дискурс, authoritarian discourse, соціально обумовлена комунікативна діяльність, социально обусловленная коммуникативная деятельность, socially conditioned communicative activity, комунікативна діяльність, коммуникативная деятельность, communicative activity, авторитарність, авторитарность, authoritarianism, мовленнева взаємодія, речевое взаимодействие, speech interaction

Бібліографічний опис