Класифікація кримінальної відповідальності за порушення земельного законодавства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одесса, 27 листоп. 2020 р.). – Одесса: ОДУВС, 2020. – С. 80-82

Анотація

Запропоновано класифікацію кримінальної відповідальності за порушення земельного законодавства, що дасть змогу ширше зрозуміти об’єкт кримінально-правової охорони та усвідомити юридичний обов’язок особи відповідати за свою суспільно негативну поведінку і взяти на себе негативні правові наслідки через застосування заходів кримінального примусу.
The classification of criminal liability for violation of land legislation is offered.
Предложена классификация уголовной ответственности за нарушение земельного законодательства, что позволит шире понять объект уголовно-правовой охраны и осознать юридическую обязанность лица отвечать за свою общественно негативное поведение и взять на себя негативные правовые последствия из-за применения мер уголовного принуждения.

Опис

Скриннік, В. О. Класифікація кримінальної відповідальності за порушення земельного законодавства / Скриннік В. О., Шуміло О. М. // Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одесса, 27 листоп. 2020 р.) / МВС України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одесса: ОДУВС, 2020. – С. 80-82.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальна відповідальність, класифікація, порушення земельного законодавства, земельне законодавство, уголовная ответственность, классификация, нарушение земельного законодательства, земельное законодательство, criminal liability, classification, violation of land legislation, land legislation

Бібліографічний опис