Система юридичних гарантій забезпечення діяльності судів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2014. – № 2. – С. 6–11.

Анотація

Досліджується зміст гарантій забезпечення діяльності судів. Характеризуються наукові погляди на класифікацію гарантій незалежності суддів. Аналізуються нормативно-правові акти, які закріплюють дані гарантії. Визначається система юридичних гарантій діяльності судів. Надаються пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань закріплення та реалізації таких гарантій.
We study the content of guarantees of courts’ activity. Scientific views on the classification of judicial independence guarantees are characterized. Legal acts that determine these warranties are analyzed. We determine the system of legal guarantees of courts’ activity. Suggestions for improving legislation on issues establishing and realization of such safeguards are cribbed.
Исследуется содержание гарантий обеспечения деятельности судов. Характеризуются научные взгляды на классификацию гарантий независимости судей. Анализируются нормативно-правовые акты, которые закрепляют данные гарантии. Определяется система юридических гарантий деятельности судов. Предоставляются предложения по совершенствованию законодательства по вопросам закрепления и реализации таких гарантий.

Опис

Авдєєнко, Є. В. Система юридичних гарантій забезпечення діяльності судів [Електронний ресурс] / Є. В. Авдєєнко // Форум права. – 2014. – № 2. – С. 6–11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_2_3.pdf.
Авдєєнко Є. В. "Система юридичних гарантій забезпечення діяльності судів." Форум права 2 (2014): 6–11.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, суд, судова система, судебная система, судді, судьи, гарантии деятельности, гарантії діяльності, guarantees of the activities, judges

Бібліографічний опис