До питання про визначення критеріїв оцінки ефективності діяльності підрозділів дозвільної системи ОВС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2012. – Вип. 20, ч. 1, т. 3. – С. 120-123

Анотація

Виходячи із завдань, що покладені на дозвільну систему ОВС, у статті поставлено задачу щодо визначення критеріїв оцінки ефективності їх діяльності. Автором підкреслено, що специфіка діяльності підрозділів дозвільної системи ОВС полягає у тому, що окрім попередження та припинення правопорушень, вони надають адміністративні послуги. Доведено, що критерії оцінки ефективності діяльності зазначених підрозділів складають кількісні та якісні показники.
Proceeding from tasks, it takes place on permission of the system of Department of Internal Affairs, in the task of the article concerning determination of criteria of estimation of effciency of it’s activity. Emphasized by an author, that specifc features of activity of subdivisions of permission of the system of Department of Internal Affairs are, that except prevention and suppression of offenses, they give administrative services. It is well-proven that the criteria of estimation of effciency of activity of subdivisions of the permissive system of Department of Internal Affairs make quality and quality indexes.
Исходя из заданий, которые положены на разрешительную систему ОВД, в статье поставлена задача относительно определения критериев оценки эффективности их деятельности. Автором подчеркнуто, что специфика деятельности подразделений разрешительной системы ОВД заключается в том, что помимо предупреждения и пресечения правонарушений, они предоставляют административные услуги. Доказано, что критерии оценки эффективности деятельности подразделений разрешительной системы ОВД составляют количественные и качественные показатели.

Опис

Іванцов В. О. До питання про визначення критеріїв оцінки ефективності діяльності підрозділів дозвільної системи ОВС / Іванцов В. О. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2012. – Вип. 20, ч. 1, т. 3. – С. 120-123.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, критерії оцінки діяльності, дозвільна система, адміністративні послуги, кількісно-якісні показники, criteria of estimation of activity, allowing system, administrative services, quantitative and qualitative indicators, критерии оценки деятельности, разрешительная система, административные услуги, количественно-качественные показатели

Бібліографічний опис