Сучасний науковий дискурс про співвідношення понять "право людини" і "свобода людини"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Юридичні науки: проблеми та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 26-27 черв. 2020 р.). - Запоріжжя, 2020. – С. 26-29

Анотація

У науковому дослідженні зазначається, що вже досить тривалий час незмінно обстоюється теза про відмінність між категоріями "права людини" та "свободи людини". Проводиться аналіз підходів ряду дослідників стосовно співвідношення категорій "права" і "свободи". Розглянувши підходи ряду дослідників і їх наукових розвідок стосовно розуміння сутності і взаємовідношення між собою таких категорій, як «права людини» і «свободи людини», ми можемо стверджувати, що у вітчизняній юридичній науці відсутній єдиний підхід до тотожності означених понять. Водночас, здійснивши аналіз підходів до розуміння категорій права людини» і «свободи людини», які надають їм ряд дослідників, ми можемо дійти висновку про тотожність означених категорій. Підтвердження цього ми знаходимо у твердженнях цих авторів, зокрема «права людини – гарантована законом міра свободи (можливості) особистості», а «свобода людини - можливість власного вибору», що на нашу думку є тотожним.
The scientific study notes that for a long time the thesis about the difference between the categories of "human rights" and "human freedom" has been consistently defended. An analysis of the approaches of a number of researchers to the relationship between the categories of "law" and "freedom". Considering the approaches of some researchers and their research on understanding the nature and relationship between categories such as "human rights" and "human freedoms", we can say that in domestic jurisprudence there is no single approach to the identity of these concepts. At the same time, having analyzed the approaches to understanding the categories of "human rights" and "human freedom", which give them a number of researchers, we can conclude that these categories are identical. We find confirmation of this in the statements of these authors, in particular, "human rights - a legally guaranteed measure of freedom (possibility) of the individual", and "human freedom - the possibility of personal choice", which in our opinion is identical.
В научном исследовании отмечается, что уже достаточно длительное время неизменно отстаивается тезис о различии между категориями "права человека" и "свободы человека". Проводится анализ подходов ряда исследователей о соотношении категорий "права" и "свободы". Рассмотрев подходы ряда исследователей относительно понимания сущности и взаимоотношения между собой таких категорий, как «права человека» и «свободы человека», мы можем утверждать, что в отечественной юридической науке отсутствует единый подход к тождеству указанных категорий. В то же время, осуществив анализ подходов к пониманию категорий "права человека" и "свободы человека", которые дают им ряд исследователей, мы можем прийти к выводу о тождестве указанных категорий. Подтверждение этому мы находим в утверждениях этих авторов, в частности «права человека - гарантированная законом мера свободы (возможности) личности», а «свобода человека - возможность собственного выбора», по нашему мнению является тождественным.

Опис

Лазарєв, В. В. Сучасний науковий дискурс про співвідношення понять "право людини" і "свобода людини" / В. В. Лазарєв // Юридичні науки: проблеми та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 26-27 черв. 2020 р.) / Класичний приватний університет. - Запоріжжя, 2020. – С. 26-29.

Ключові слова

право, права людини, свобода людини, свобода, Держава і право. State and Law. Государство и право, людина, права человека, свобода человека, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, человек, law, human rights, human freedom, freedom, theory of state and law, man

Бібліографічний опис